Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332654 (2019-503906)
Referentienummer:LTB-16.079-F02_0
Publicatie datum:10/02/2019
Uiterste datum:21/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Reconversie van een zwembad tot turnzaal
Beknopte beschrijving:
Uitvoeren van werken voor de reconversie van een zwembad tot turnzaal van Heilig Hartcollege Vondel te Halle
Aanbestedende overheid:
Licence to Build Architects - Engineers, Brusselsestraat 28, 1750 Lennik BE, Evy Paessens
+48 9582620
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Licence to Build Architects - Engineers
Nationaal identificatienummer: 0886.232.877_509234
Brusselsestraat 28
Lennik
1750
Evy Paessens
Telefoon: +48 9582620
evy.paessens@licencetobuild.be
Fax: +2 5216261
http://www.licencetobuild.be/
https://drive.google.com/drive/folders/1aOKwQKjd-s6BacaSmt9xRA8IDIjyj-Yf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aOKwQKjd-s6BacaSmt9xRA8IDIjyj-Yf?usp=sharing
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=LTB-16.079-F02
Spreekzaal van de school Heilig Hart College
Vondel 41
Halle
1500
Dirk Hoornaert
dirk.hoornaert@gmail.com
http://licencetobuild.be
https://drive.google.com/drive/folders/1aOKwQKjd-s6BacaSmt9xRA8IDIjyj-Yf?usp=sharing
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten VZW

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Reconversie van een zwembad tot turnzaal


LTB-16.079-F02_0

Uitvoeren van werken voor de reconversie van een zwembad tot turnzaal van Heilig Hartcollege Vondel te Halle


Vondel 41 te 1500 Halle


Totaalaanneming werken voor de ombouw van een zwembad tot een sporthal


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie aabestedingsstukken


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-03-21
Plaatselijke tijd: 11:00

met de post/tegen ontvangstbewijs/aan voorzitter zitting te Spreekzaal HH college Halle - vondel 41


Dirk Hoornaert


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Orde Van Architecten
Havenlaan 86c bus 101
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Verzoeningscommissie Bouw V.Z.W.
Espace Jacquemotte Hoogstraat 139
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-10