Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332653 (2019-503905)
Referentienummer:VEB-EPC-Facilitatie-F02_0
Publicatie datum:09/02/2019
Uiterste datum:27/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
EPC-Facilitatie
Beknopte beschrijving:
De Opdracht bestaat uit de facilitatie bij het opmaken van een Onderhouds- en Energieprestatiecontract (OEPC) conform de kwaliteitsgarantie van het Vlaams EnergieBedrijf.
Aanbestedende overheid:
Vlaams EnergieBedrijf, Havenlaan 86C, 1000 Brussel BE, An Lommez
+32 478996402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/02/2019 2019-505017 2019-503905 1_E1
09/02/2019 2019-503905 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaams EnergieBedrijf
Nationaal identificatienummer: 0843.383.425_524554
Havenlaan 86C
Brussel
1000
An Lommez
Telefoon: +32 478996402
an.lommez@veb.be
www.vlaamsenergiebedrijf.eu
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332653
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332653
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VEB-EPC-Facilitatie-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=23100
eva van privaat recht
energiebedrijf

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


EPC-Facilitatie


VEB-EPC-Facilitatie-F02_0

De Opdracht bestaat uit de facilitatie bij het opmaken van een Onderhouds- en Energieprestatiecontract (OEPC) conform de kwaliteitsgarantie van het Vlaams EnergieBedrijf.


De Opdracht bestaat uit de facilitatie bij het opmaken van een Onderhouds- en Energieprestatiecontract (OEPC) conform de kwaliteitsgarantie van het Vlaams EnergieBedrijf. (zie bestek)


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht tweemaal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.


Elena


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-27
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg Brussel
brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-09