Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329985 (2019-500726)
Referentienummer:FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL 2019 0042-F50_0
Publicatie datum:10/01/2019
Uiterste datum:21/01/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aankoop en levering van refterstoelen
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering van refterstoelen
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_KAPELLEN, Kazerneweg 35, 2950 Kapellen BE, Peggy Moons
+32 36601921
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KAPELLEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Peggy Moons
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329985
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329985

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering van refterstoelen


Kazerneweg 35 te 2950 Kapellen


Aankoop en levering van refterstoelen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL 2019 0042-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 13:20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-10