Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329969 (2019-500707)
Referentienummer:BRU-2019-220252–snoeien–SV-F50_0
Publicatie datum:10/01/2019
Uiterste datum:21/01/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Ukkel – CODA – Snoeien van bomen
Beknopte beschrijving:
Ukkel – CODA – Snoeien van bomen
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Silvester Vanhulle
+32 474666929
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Silvester Vanhulle
Telefoon: +32 474666929
Silvester.Vanhulle@buildingsagency.be
http://www.regiedergebouwen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329969
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329969
Regie der Gebouwen - BRU
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.regiedergebouwen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329969

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ukkel - CODA - Snoeien van bomen


Ukkel - CODA - Snoeien van bomen


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2019-220252-snoeien-SV-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 08:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-10