Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329981 (2019-500718)
Referentienummer:De Gentse Haard cvba-PPP0OZ-116/9002/2018/012/-F02_0
Publicatie datum:10/01/2019
Uiterste datum:19/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
BORLUUT: Vervangen van bestaand buitenschrijnwerk naar PVC schrijnwerk
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
De Gentse Haard cvba-so, Leiekaai 340, 9000 Gent BE, De heer Gunther Peeterbroeck
+32 92167575
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Gentse Haard cvba-so
Nationaal identificatienummer: BE0400030077
Leiekaai 340
Gent
9000
De heer Gunther Peeterbroeck
Telefoon: +32 92167575
gunther.peeterbroeck@degentsehaard.be
Fax: +32 92167579
www.degentsehaard.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/116/OZ/2018
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BORLUUT: Vervangen van bestaand buitenschrijnwerk naar PVC schrijnwerk


2018/012/WGE

zie II.2.4


Nekkersberglaan 18-280 te Gent


Betreft deel van buitenschrijnwerk van 132 appartementen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


1. /


1. /


1. /


1. /

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-19
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-06-19
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-02-19
Plaatselijke tijd: 11:00

Lokalen De Gentse Haard, eerste verdieping


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Plaatsbezoek van alle locaties zijn verplicht en zullen gestaafd worden d.m.v. attest van de opdrachtgever na plaatsbezoek. Het ontbreken van dit attest bij de offerte is op straffe van nietigheid van de offerte.

Plaatsbezoeken dienen tijdig aangevraagd te worden aan de opdrachtgever (technisch@degentsehaard.be). Aanvragen voor plaatsbezoek tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor het indienen van de offertes. Er worden geen plaatsbezoek meer gedaan op minder dan 7 kalenderdagen voor indienen van offerte.

Door het feit dat hij zijn offerte indient alsook door de het verplicht plaatsbezoek, erkent de inschrijver dat hij op de hoogte is van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, indien van toepassing m.b.t.

• de algemene coördinatie / planning van de werken

• de inrichting van de bouwplaats

• de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen

• de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf

• de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen

• het plaatsen van stellingen

• de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …)

• de eventuele voorafgaande sloopwerken

• de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies, ….

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
OPGEEISTENLAAN 401 A
Gent
9000
Telefoon: +32 92344600
Fax: +32 92344601
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-10