Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 327609 (2018-536046)
Referentienummer:CPAS de Saint-Gilles-PPP18T-69/8003/CSC 2018 0-F50_0
Publicatie datum:05/12/2018
Uiterste datum:13/12/2018
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Plaatsing van verluchtingsinstallatie double flux in de centraal bestuur van het OCMW van Sint Gillis - Opdracht voorbehouden voor maatschappelijke onderneming in sociale economie.
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
OCMW Sint Gillis, Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel BE, De heer Khaled SOR
+32 26005457
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Sint Gillis
Fernand Bernierstraat 40
Brussel
1060
De heer Khaled SOR
Telefoon: +32 26005457
ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Fax: +32 26005419
http://cpas1060.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/69/18T/2018

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Plaatsing van verluchtingsinstallatie double flux in de centraal bestuur van het OCMW van Sint Gillis - Opdracht voorbehouden voor maatschappelijke onderneming in sociale economie.


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


CSC 2018 074
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2018-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-12-05