Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 327598 (2018-536021)
Referentienummer:Fluvius Klassieke sector-R004196 VS Vos.-F02_0
Publicatie datum:05/12/2018
Uiterste datum:17/01/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
R/004196 Vosselaar - Vossenlaan.
Beknopte beschrijving:
De opdracht behelst vooral:- Opbraak van bestaande wegenis - De aanleg van een riolering. - Wegherstellingswerken.
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE BE, Lydia Vandezande
+49 11266338
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


R/004196 Vosselaar - Vossenlaan.


Fluvius Klassieke sector-R004196 VS Vos.-F02_0

De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis - De aanleg van een riolering. - Wegherstellingswerken.


Vosselaar.


De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis - De aanleg van een riolering. - Wegherstellingswerken.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 20

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/

2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

• Aangaande Belgische opdrachtnemers:

De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet

onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

• Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:

De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.


Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C indien het inschrijvingsbedrag hoger is dan 75 000 euro exclusief btw. De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag indien het inschrijvingsbedrag hoger is dan 75 000 euro exclusief btw.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-01-17
Plaatselijke tijd: 11:10
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-01-17
Plaatselijke tijd: 11:10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

- Opmerking met betrekking tot de offerte:

Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs (exclusief btw) in te geven, welke u heeft

ingegeven in het offerteformulier.

- Opmerking met betrekking tot de bestekdocumenten:

Alle documenten kunnen geheel gratis gedownload worden onder de documenten bij deze bekendmaking op de website van e-

Notification (enot.publicprocurement.be).

De individuele handtekening van de inschrijver is niet vereist op het ogenblik van het opladen op het elektronisch platform,

wat betreft de offerte en haar bijlagen en het UEA. Deze documenten worden op een globale manier ondertekend op het erbij

horende indieningsrapport.

De handtekeningen worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden.

Een kopie van de statuten wordt bijgevoegd waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars blijkt.

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of

volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt

of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State (o.a. RvS nr. 227.654, 6 juni 2014; RvS nr. 232.024, 6 augustus 2015) wordt

aangenomen dat het ondertekenen van een offerte voor een overheidsopdracht geen daad van dagelijks bestuur is.


Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-12-05