Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 327590 (2018-536012)
Referentienummer:Merelbeke-PPP03O-1312/8016/2018071-F02_0
Publicatie datum:05/12/2018
Uiterste datum:07/01/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Reinigen van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers e.d. op het grondgebied van Merelbeke 2019-2021 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Reinigen van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers e.d. op het grondgebied van Merelbeke 2019-2021 zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke BE, Mevrouw Helga Breydels
+32 92103263
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Merelbeke
0207.453.207
Hundelgemsesteenweg 353
Merelbeke
9820
Mevrouw Helga Breydels
Telefoon: +32 92103263
helga.breydels@merelbeke.be
Fax: +32 92103259
www.merelbeke.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1312/3O/2018
Gemeente Merelbeke
0207.453.207
Hundelgemsesteenweg 353
Merelbeke
9820
De heer Dirk Doclo
Telefoon: +32 92103390
dirk.doclo@merelbeke.be
Fax: +32 92103389
www.merelbeke.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Reinigen van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers e.d. op het grondgebied van Merelbeke 2019-2021 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2018071

zie II.2.4


grondgebied Merelbeke


Reinigen van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers e.d. op het grondgebied van Merelbeke 2019-2021


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2019-01-21
Einde 2019-12-31

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsisico's


1. * Lijst van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken; deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip, de plaats van de uitvoering van de werken en de gegevens van de contactpersoon.


1. 3 getuigschriften van goede uitvoering. Het opdrachtgevend bestuur houdt zich de mogelijkheid voor om contact op te nemen met de opgegeven refenties en deze te verifiëren.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-01-07
Plaatselijke tijd: 16:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-05-07

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-12-05